PETRI LANNE

"Keisari Irwiö"

Suomiko Oikeusvaltio?

Toimittajat Huuhtanen ja Tiina Keskimäki Suomen kansallismuseossa 29.8.2019

https://www.youtube.com/watch?v=an8v-4Av6xA

Toimittaja Tiina Keskimäki ja Poliisin mielivaltainen vapaudenriisto29.8.2019

https://www.youtube.com/watch?v=yKWGkniU3SQ

Toimittajat ilman rajoja tapahtuma. Tiina Keskimäki 29.8.2019 kansallismuseo

https://www.youtube.com/watch?v=h-1uHTd3OZk

 

TIEDOTE!

Toimittajat joutuivat poliisin törkeän mielivaltaisen käytöksen ja Suomen perustuslain takaamien perusoikeuksien riiston kohteeksi Helsingissä 29.8.2019.

Tapahtuma paikkana: Finlandia- talon parkkialue. Itsenäiset toimittajat, Tiina Keskimäki ja Panu Huuhtanen, olivat menossa katsomaan Finlandia-talolla myöhemmin alkavan EU-kokouksen alkujärjestelyjä. Päätoimittaja, Panu Huuhtanen toimi kyseisenä päivänä kuvaajana.

Tapahtumista on tallennettuna videotallenne. Josta selviää, sekä näkyy poliisien epäasiallinen ja mielivaltainen käytös, sekä tarpeettomien ja laittomien voimakeinojen käyttö toimittaja Keskimäkeä kohtaan.

Viranomaiset” ja poliisi toimivat Keskimäen kiinniotto- tilanteessa ilman minkäänlaista laillista perustetta!

Toimittaja Tiina Keskimäki ja Poliisin mielivaltainen vapaudenriisto 29.8.2019 Linkki videotallenteeseen: https://www.youtube.com/watch?v=yKWGkniU3SQ

Poliisi käskytti toimittaja, Tiina Keskimäkeä luovuttamaan hänellä henkilökohtaisesti hallussaan olevan toimittajien akkreditoidun EU- 2019 kulkuluvan viranomaisille. Kulkulupa, joka oli myös kyseiseen Finlandia- talossa myöhemmin alkavaan tilaisuuteen tarkoitettu.

Toimittaja, Tiina Keskimäki oli saanut kyseisen kulkuluvan tapahtumiin jo kk,sia aikaisemmin valtionhallinnolta. Toimittaja Keskimäelle myönnetyn kulkuluvan, ja sen edellyttämät ehdot oli tarkastanut myös Suojelupoliisi.

Selvennys akkredioinnista: Toimittajat akkreditoituvat vaikkapa ennen tiettyä tapahtumaa - siis hankkivat kulku-, kuvaamis- ym. luvan tapahtumaan. Näin siis Keskimäki oli aiemmin toiminut ja lupa oli Keskimäelle myönnetty.

Keskimäki kysyi tilanteessa” poliisiviranomaiselta oikeutettua perustetta epämääräiseen kulkuluvan poisottamiseen, ja tilanteen kärjistyessä” syytä sen pakko- luovuttamiseen poliisille. Keskimäki kieltäytyi oikeutetusti antamasta omaa kulkulupaansa ilman laillista ja perusteltua syytä.

Virantoimituksessa olleet järjestyspoliisit eivät myöskään kertoneet toimittaja Keskimäelle kyseisen virkatehtävän toimeksi-antajaa, Keskimäen sitä kysyessä. Totesivat vain että, käsky on tämä.

Tilanteen edelleen eskaloituessa virkaa tekevien poliisien toimesta. Toimittajat, Keskimäki ja Huuhtanen päättivät lähteä kokonaan pois kyseiseltä Finlandia- talon parkkialueelta.

Nyt järjestyspoliisit kävivät häneen rajummin käsiksi, käyttäen tarpeetonta väkivaltaa ja estivät perusteettomasti voimakeinoja käyttäen toimittaja Tiina Keskimäkeä poistumasta paikalta. Tapahtuman tässä vaiheessa Tiina Keskimäki sai myös poliisien toimesta aiheutettuja erinäisiä ruhjeita ja muita ruumiillisia vammoja.

Poliisien toimia tilanteessa voisi luonnehtia jopa ihmisoikeusrikkomukseksi, pahoinpitelyksi ja mielivaltaseksi vapaudenriistoksi.

Nyt myös kyseinen toimittajien kulkulupa revittiin Keskimäen kaulasta väkivalloin, poliisien toimesta.

Ulkoasiainministeriö tiedottaa seuraavasti ihmisoikeuksista ja liikkumisen vapaudesta: Turvatut ihmisoikeudet. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset turvaavat kansalaisille ihmisoikeuksia ja perusvapauksia.

Tälläisiä oikeuksia ovat mm. Oikeus- henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, oikeudenmukaiseen oikeussuojaan ja liikkumisvapaus.

Suomen perustuslaki sanoo taas seuraavasti vapaudesta ja koskemattomuudesta: Perustuslain mukaan: 2 luku Perusoikeudet 7 § Jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta.

( Toteutuiko edes, Toimittaja Keskimäen ihmis- ja perusoikeudet, selviää kyllä tallenteilta).

On selvinnyt että, toimittaja Tiina Keskimäki oli saanut epämääräisen sähköposti-viestin valtionhallinnolta 28.8.2019. Jossa hänen kyseinen toimittajien kulkulupa oli jostain ihmeen” syystä peruttu. Ilman mitään laillista ja perusteltua syytä.

Keskimäki yritti selvittää oikeudettoman peruutuksen syytä, saamatta siihen vastausta. Keskimäen saama perusteeton kortin peruutus ja muutenkin epämääräinen viesti ei ollut myöskään sisältänyt mitään kieltoja, ei kehoituksia, eikä rajoituksia toimittajien kulkuluvan mahdollisen käytön suhteen. Eikä myöskään minkäänlaista vaatimusta tai pyyntöä konkreettisen kortin palautuksesta.

Peruutuksessa ei myöskään vedottu mihinkään pykälään tai asetukseen.

Toimittaja Tiina Keskimäki ei rikkonut lakia, tai muitakaan laillisia määräyksiä / asetuksia. Kulkiessaan Helsingissä, hänelle valtionhallinnolta myönnetty toimittajien kulkulupa kaulassaan.

Valtionhallinnolta on myös oikeusvaltiossa tapana saada aina perusteltu päätös jokaisessa sinua” koskevassa asiassa. Ennen kuin yksikään hallinnon tekemä päätös saa lain voiman.

Näin on määrätty hallintolaissa, hyvää hallintotapaa edellyttäen. Se on asioiden hoitamisen kannalta kohtuullisen tärkeä kansalaisten perusoikeus. Keskimäen kohdalla sekin jäi nyt toteutumatta.

Näin ollen toimittajat Keskimäki ja Huuhtanen saapuivat Suomen kansallismuseoon 29.8.2019 ” Toimittajat ilman rajoja ” tapahtumaan.

Tilaisuus oli avoin kaikille aiemmin ilmoittautuneille toimittajille. Toimittajat Keskimäki ja Huuhtanen olivat myös ilmoittautuneet kyseiseen tapahtumaan, ja heidät oli järjestäjän toimesta todistettavasti, aiemmin viikolla toivotettu lämpimästi tervetulleeksi 29.8.2019.

Toimittajat ilman rajoja, tapahtumasta myös selventävä videotallenne ohessa: Toimittajat Panu Huuhtanen ja Tiina Keskimäki Suomen kansallismuseossa 29.8.2019 https://www.youtube.com/watch?v=an8v-4Av6xA

On selvinnyt että, Supo ei ollut kyseisen Keskimäkeen kohdistuneen poliisien suorittaman atakin takana. Valtiollinen turvallisuus ei ollut tapauksessa siis vaarantunut. Vaikka, Keskimäki kulkikin Helsingissä hänelle myönnetty toimittajien kulkulupa kaulassaan.

Puhelinkeskustelu 2.9.2019: Panu Huuhtanen / Tiina Keskimäki ja Suojelupoliisin tiedottaja Minna Passi.

Kyseinen tallenne puhelinkeskustelusta löytyy: Reformi-Studion you tube- kanavalta.

Perätessään omia oikeuksiaan, Keskimäki ilmoitti 30.8.2019 myös Helsingin poliisijohdolle- / hallintoon että on laatimassa rikosilmoitusta.

Ja tarvitsisi lisätietoja Helsingin poliisin päällystön antamista käskyistä alaisilleen, ja niihin liittyen järjestys- poliisien häneen kohdistamista laittomista ja väkivaltaisista toimista. Voidakseen edetä rikosilmoituksen teossa virkamiehiä vastaan.

Samalla Keskimäki oli tiedustellut häneen kohdistuneen tapahtuman tiedotuksesta.

Helsingin poliisi oli vastauksessaan täysin aiheetta ja perusteettomasti sivuuttanut väärän kohtelun kohteeksi joutuneen Tiina Keskimäen kysymyksen.

Oikeusturvan toteumisen kannalta vielä tärkeän oikeudellisen perusteen. Eli, vaikuttavien käskyjen antajan osuuden, sekä muut häneen kohdistuneet viranomaisten taholta laittomaan kohteluun johtaneet seikat. Joista Helsingin poliisi on vielä vastuullinen ja täysin tietoinen.

Vastauksessaan Keskimäelle Helsingin poliisi / kirjaamo oli lausunut vain, tapahtuman täysin puuttuvasta tiedotuksesta tiedotusvälineille. ”Tapahtumasta ei tiedotettu”.

Sekä ympäripyöreästi muutenkin mahdollisesta rikosilmoituksen teosta.

Saman totesi ”tiedotuksesta, Suojelupoliisin tiedottaja Minna Passi. Reformi – Studion aiemmassa tallennetussa puhelinkeskustelussa 2.9.2019.

Herää, väkisinkin kysymys: Onko Suomi enää oikeusvaltio ja voiko poliisiin kansalaisena luottaa?

Perusoikeudet ja niiden sitovuus ja rajoittaminen. Lähtökohtana perusoikeuksissa on nykyään myös se, että yksilöä suojataan valtiovallan taholta tai muualta tulevilta perusoikeusrajoituksilta. Julkista valtaa käyttävät julkisoikeudelliset laitokset, myös muut.

Perusoikeuksien rajoittaminen tulee kysymykseen lakivarauksella. Eli viittauksella siitä, että säädetystä perusoikeudesta voidaan lailla poiketa. Viittaus ( ”Poliisi-lakiinkaan”) ei oikeuta kajoamaan perusoikeuden ydinsisältöön.

Perusoikeusrajoitukselta edellytetään tarkkarajaisuutta ja täsmällisyyttä.

Lakiasiaa lisää, aiheeseen liittyen:

Poliisi voi poliisilain nojalla suorittaa kiinniottoja. Mutta ei todellakaan aivan mielivaltaisesti, ilman velvoittavia ja laillisia perusteita.

Poliisilaki ja Yleiset toimivaltuudet ovat aika selkeät. Poliisilakiin on kirjoitettu seuraavasti, ”virkatehtävien” kohteena olevista henkilöistä: Rajoittaminen ei saa aiheuttaa kohteena olevalle henkilölle vaaraa tai tarpeetonta kipua.

Tässä välissä kysyisin vielä että, mitä laillista virkatehtävää poliisi oli hoitamassa toimittaja Tiina Keskimäen kiinni-ottotilanteessa? Kenen käskystä virkaa hoitavat poliisit toimivat? Mikä oli kyseisen poliisi-toiminnan laillinen peruste? Mikä oli syy kyseisiin virkatoimiin?

Lisäksi: Jos viitataan esimerkiksi poliisilakiin, niin Suomen perustuslaissa lausutaan myös perustuslain etusijasta, sekä käytetään alemmanasteisten säädösten ja sääntöjen perustuslain ristiriitaisuus kieltoa, joka koskee myös virkatehtävissä olevia poliisiviranomaisia. Sekä poliisi- ja järjestyslakia.

Poliisit on virkamiehenä vastuussa henkilökohtaisesti toimistaan"

Perustuslain mukaan: 10 luku

Laillisuusvalvonta 118 § Vastuu virkatoimista

Virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen toimielimen päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut.

Esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole jättänyt päätökseen eriävää mielipidettään.

Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla säädetään.

Perusoikeudet. Perusoikeudet ovat perustuslaissa säädettyjä perusoikeuksia.

Muodolliselta asemaltaan Suomen perustuslaki on kansallisen oikeusjärjestyksen normihierarkian ylimmänasteinen normisäännös.

106 § Perustuslain etusija Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

107 § Lakia alemmanasteisten säädösten soveltamisrajoitus Jos asetuksen tai muun lakia alemmanasteisen säädöksen säännös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, sitä ei saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.

Jakakaa Linkkiä!

Seurataan mielenkiinnolla, kuka on vastuussa? Ja saako toimittaja Tiina Keskimäki oikeusvaltiossa hänelle kuuluvaa oikeutta!

Toimittajien saama epäoikeudenmukainen kohtelu Helsingissä. 29.8.2019

Toimittaja Keskimäen oikeuksien perääminen jatkuu puhelinkeskusteluissa: Toimittajien kohtelua oikeusvaltiossa. Osa 1. Toimittaja, Tiina Keskimäki ja Suojelupoliisin viestintäpäälikkö Minna Passi. Puhelinkeskustelu: 2.9.2019

Linkit ohessa tallenteisiin:

https://www.youtube.com/watch?v=u2QKJOpB8PQ&feature=youtu.be

 

Toimittajien kohtelua oikeusvaltiossa. Osa 2. Toimittaja, Tiina Keskimäki ja Helsingin Poliisin johto. Puhelinkeskustelu: 2.9.2019                                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=jTFIp_UqBEM&feature=youtu.be